Regulamin

Regulamin XVI edycji konkursu fotograficznego „PORTRET 2017”

Organizatorzy:

Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” im. prof. dr. Tadeusza Cypriana

oraz Miejski Dom Kultury w Kole pod patronatem

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Uczestnik:

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie od 30 stycznia do 31 marca wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://www.portret.kkffakt.pl/rejestracja/pl oraz zgłosi fotografię do konkursu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy przesłać na adres portret@kkffakt.pl

I. CZAS TRWANIA KONKURSU
konkurs rozpoczyna się w dniu 30 stycznia 2017 r. i trwa do 31 marca 2017 r. włącznie.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
Do konkursu można zgłaszać fotografię ukazujący portret człowieka w pełnej dowolności interpretacyjnej.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Za udział w konkursie organizatorzy pobiera opłatę w wysokości 30 zł od
  zgłoszenia. Opłata tej wysokości obowiązuje dla uczestników zamieszkujących na
  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Opłata dla uczestników mieszkających poza
  granicą wynosi 10 euro. O wpłatę na konto uczestnik zostanie poproszony w
  trakcie rejestracji.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
  http://www.portret.kkffakt.pl/rejestracja/pl wymaga podania następujących
  informacji o Uczestniku:
  a. tytuł fotografii,
  b. imię i nazwisko,
  c. adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod,
  miejscowość, kraj),
  d. telefon kontaktowy,
  e. adres e-mail.
 3. Fotografia wysłana przez formularz powinno być nazwane – tytuł_nazwisko_imię
  bez polskich znaków.
 4. Fotografie do konkursu poprzez formularz można zgłaszać do 31 marca 2017 r.
 5. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek
  elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
 6.  Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
  a. Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i
  przysługuje mu do niej całość praw autorskich,
  b. Uczestnik posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy
  (modeli, modelek, wizażystów itd.) na rozpowszechnianie ich wizerunku w
  ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z
  Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach
  internetowych, w wydawnictwach Organizatorów, oraz wykorzystywanie ich
  w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.
 7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej
  licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatorów bez ograniczeń
  czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
  egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
  magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu –
  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
  mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w
  szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub
  fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i
  miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z
  Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach
  Organizatorów, a także na stronach internetowych www.portret.kkffakt.pl;
  www.mdk-kolo.pl i www.wbp.poznan.pl i profilach Organizatorów w serwisie
  Facebook oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych
  Organizatorów.
 8. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje
  Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu w jednym zgłoszeniu maksymalnie 3 (trzy) fotografie.
 10. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość
  przesyłanego pliku od 2 do 5 MB.
 11. Do konkursu nie zostaną zaakceptowane prace na których znajdują się znaki,
  cyfry – daty, znaki wodne, podpisy
 12. .W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia
  identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.
 13. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami –
  takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza
  powyższe zasady decyduje ocena Organizatorów.
 14. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie
  opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają
  warunków Konkursu.
 16. Autorzy fotografii zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zobowiązują się
  do dostarczenia/przesłania wydruków nie oprawionych (przygotowanych według
  szablonu – do pobrania z strony https://www.dropbox.com/sh/gq43a6485z5nsel/AABwLyo3PdxYdJtdiFdX5P8aa?dl=0 ) na adres:
  Miejski Dom Kultury w Kole, ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło, woj. Wielkopolskie
  z dopiskiem na kopercie PORTRET 2017.
  Wydruki należy wysłać/dostarczyć do 30 kwietnia 2017 r.
  Wydruk w innym formacie niż szablonowy nie zostanie dopuszczony do wystawy
  pokonkursowej.
 17. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysyłanych wydruków przed uszkodzeniami w czasie transportu (usztywnione opakowanie) i nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie. Wydruk zniszczony/pognieciony nie będzie mógł wziąć udziału w wystawie pokonkursowej.

IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

 1. Ocena nadesłanych prac odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym etapie
  zostaną wybrane przez jury powołane przez Organizatorów fotografie do wystawy
  pokonkursowej.
 2. W drugim etapie jury powołane przez Organizatorów dokona wyboru
  nagrodzonych prac spośród zakwalifikowanych do wystawy i przesłanych do dnia
  30 kwietnia 2017 r.
 3. Lista autorów fotografii zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie
  podana do publicznej wiadomości w ciągu 2 tygodni od dnia 01.04.2017 r.
 4. Autorzy fotografii zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej otrzymają
  powiadomienie drogą mailową w ciągu 3 dni od daty opublikowania listy.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na uroczystym
  otwarciu wystawy pokonkursowej w dniu 20 lub 21 maja 2017 r.
 6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

V. NAGRODY W KONKURSIE.

 1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
  1. Grand prix – 4000 zł 
  2. I nagroda – 2000 zł 
  3. II nagroda – 1000 zł 
  4. Wyróżnienie – 500 zł 
  5. Wyróżnienie – 500 zł 
  6. A także wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty posiedzenia JURY, na adres e-mail i telefonicznie.
 3. Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymają autorzy fotografii obecni na Gali wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej. Nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe. Zostanie im przesłany dyplom na życzenie. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę go reprezentującą. Pisemne oświadczenie zawierające dane reprezentanta (imię, nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości), powinny dotrzeć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2017 r. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora fotografii Organizator uzna go za nieobecnego.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

 1. Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione
  otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w
  szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez
  Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść
  Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich,
  będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub
  zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi
  zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia
  roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora i
  Współorganizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika
  wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
  skierowane do Organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek
  przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od
  niego.
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej http://portret.kkffakt.pl
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za
  wykorzystywanie przez Organizatorów elementów Zgłoszenia w jakikolwiek
  sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. III.5.
 3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę
  http://www.portret.kkffakt.pl/rejestracja/pl , Uczestnik potwierdza, iż akceptuje
  niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie
  jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach
  marketingowych Organizatorów. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
  2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Kolski Klub Fotograficzny “FAKT” z siedzibą
  w Kole przy ul. Plac Stary Rynek 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu
  przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatorów wobec
  Uczestników oraz w celu wysyłania informacji marketingowych środkami
  komunikacji elektronicznej związanej z działalnością Organizatorów oraz
  informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące
  Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym
  uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy
  Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo
  zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania
  nagrody w Konkursie.
 5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
  Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną
  automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Kontakt:  portret@kkffakt.pl