Regulamin

Regulamin XVII edycji konkursu fotograficznego „PORTRET 2018”

Organizatorzy:
Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” im. prof. dr. Tadeusza Cypriana
oraz Miejski Dom Kultury w Kole pod patronatem
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie od 1 lutego do 16 kwietnia 2018 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.portret.kkffakt.pl/rejestracja/pl oraz zgłosi fotografię do konkursu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy przesłać na adres portret@kkffakt.pl

I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2018 r. i trwa do 16 kwietnia 2018 r. włącznie (do godz. 24.00) z zastosowaniem formularza, o którym mowa w dalszej części regulaminu.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

Do konkursu można zgłaszać fotografię ukazujący portret człowieka w pełnej dowolności interpretacyjnej.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Tytułem udziału w konkursie organizatorzy pobierają opłatę w wysokości 30 zł od zgłoszenia (zgłoszenie obejmuje maksymalnie 3 fotografie). Opłata w tej wysokości obowiązuje uczestników zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Opłata dla uczestników mieszkających poza granicami RP wynosi 10 euro. O wpłatę na konto uczestnik zostanie poproszony w trakcie rejestracji.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.portret.kkffakt.pl/rejestracja/pl wymaga podania następujących informacji:
  a. tytuł fotografii,
  b. imię i nazwisko,
  c. adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod,
  miejscowość, kraj),
  d. telefon kontaktowy,
  e. adres e-mail.
 3. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
 4. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
  a. Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich,
  b. Uczestnik posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatorów, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.
 5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z
  Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatorów, a także na stronach internetowych www.portret.kkffakt.pl; www.mdk-kolo.pl i www.wbp.poznan.pl i profilach Organizatorów w serwisie Facebook oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.
 6. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu w jednym zgłoszeniu maksymalnie 3 (trzy) fotografie.
 8. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku od 1 do 3 MB.
 9. Do konkursu nie zostaną zaakceptowane prace na których znajdują się znaki, cyfry – daty, znaki wodne, podpisy
 10. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.
 11. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza
  powyższe zasady decyduje ocena Organizatorów.
 12. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie
  opublikowane (nie dotyczy publikacji na własnej stronie/profilu społecznościowym) i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają
  warunków Konkursu.
 14. Autorzy fotografii zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zobowiązują się do dostarczenia/przesłania na adres mailowy portret@kkffakt.pl wybranych plików w wielkości pozwalającej na wydrukowanie pracy w formacie 50×70 cm oraz druk w katalogu (do 5 MB, rozdzielczość 300 dpi)

IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

 1. Ocena nadesłanych prac odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym etapie
  zostaną wybrane przez jury powołane przez Organizatorów fotografie do wystawy pokonkursowej.
 2. W drugim etapie jury powołane przez Organizatorów dokona wyboru
  nagrodzonych prac spośród zakwalifikowanych do wystawy.
 3. Lista autorów fotografii zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie podana do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia przyjmowania zgłoszeń (16.04.2018 r.)
 4. Autorzy fotografii zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej otrzymają powiadomienie drogą mailową i telefoniczną w ciągu 3 dni od daty opublikowania listy.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na uroczystym
  otwarciu wystawy pokonkursowej w dniu 20 maja 2018 r.
 6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

V. NAGRODY W KONKURSIE.

 1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
  a. Grand prix – 4000 zł
  b. I nagroda – 2000 zł
  c. II nagroda – 1000 zł
  d. Wyróżnienie – 500 zł
  e. Wyróżnienie – 500 zł
  Dodatkowo przyznane zostaną wyróżnienia w postaci albumów fotograficznych/nagród rzeczowych ufundowanych przez członków Jury / partnerów.
  Jury powołane przez Organizatora ma prawo zdecydować o innym podziale nagród lub o nieprzyznaniu danej nagrody.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni
  roboczych od daty posiedzenia JURY, na adres e-mail i telefonicznie.
 3. Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymają autorzy fotografii obecni na gali wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej. Nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe w postaci Dyplomu. Autor nagrodzonej pracy, nie mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, otrzyma nagrodę niezależnie od obecności na gali i otwarciu wystawy pokonkuroswej.
 4. W uzasadnionych przypadkach autor może oddelegować osobę reprezentującą go do odebrania nagrody.
  Pisemne oświadczenie zawierające dane tej osoby (imię, nazwisko, seria i nr dowodu tożsamości), powinny dotrzeć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2018 r.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

 1. Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione
  otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w
  szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez
  Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść. Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora i Współorganizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
  skierowane do Organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek
  przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
  pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
  nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące
  nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej http://portret.kkffakt.pl
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatorów elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. III.5.
 3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę http://www.portret.kkffakt.pl/rejestracja/pl , Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatorów. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Kolski Klub Fotograficzny “FAKT” z siedzibą w Kole przy ul. Plac Stary Rynek 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatorów wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością Organizatorów oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
 5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Kontakt: portret@kkffakt.pl